• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Postup podania žiadosti – domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb (DSS) je pre plnoletú fyzickú osobu, do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona    č. 448/2008 Z.z. je  5 alebo 6.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v sociálnom zariadení Domov dôchodcov a domove sociálnych služieb Tisovec je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Potrebné tlačivá :

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález

Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, občan zasiela na odbor sociálnych služieb a  zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe doručenej žiadosti zamestnanec oddelenia sociálnych služieb Úradu BBSK navštívi občana v jeho domácom prostredí alebo v nemocnici (ak je hospitalizovaný) a vykoná sociálne šetrenie, pri ktorom vyhotovuje zápisnicu zo šetrenia a dotazník o sebaobslužných úkonoch. Následne vypracuje sociálny posudok a všetky doklady (žiadosť o posúdenie odkázanosti, lekársky nález, zápis zo sociálneho šetrenia, dotazník a sociálny posudok) odovzdá posudkovému lekárovi.

Posudkový lekár posúdi zdravotný stav občana, určí bodové hodnotenie jeho schopnosti vykonávať sebaobslužné úkony, stanoví stupeň odkázanosti občana na sociálnu službu, vypracuje lekársky posudok.

Zamestnanec oddelenia sociálnych služieb Úradu BBSK na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.

Následne na základe vydaného posudku a rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s vydaným posudkom o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatným Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a ďalšími tlačivami doručí občan Úradu BBSK, pričom do žiadosti uvedie názov konkrétneho zariadenia sociálnych služieb, do ktorého chce byť umiestnený. V prípade, ak občan žiadosť doručí priamo do vybraného zariadenia sociálnych služieb, je toto povinné bezodkladne ho odstúpiť Úradu BBSK.

Ďalšie tlačivá potrebné k žiadosti:

Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia za sociálnu službu

Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa

Ďalšie dôležité informácie

Občan má právo postúpiť svoju žiadosť do 3 rôznych zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. V prípade, že v niektorom zariadení sa mu začne poskytovanie sociálnej služby, žiadateľ sociálnej služby by mal túto skutočnosť oznámiť do ostatných zariadení, aby mohli jeho žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyradiť z poradovníka čakateľov.

ZHRNUTIE :

Domov sociálnych služieb Femina poskytuje pre občanov formou celoročného pobytu jeden druh služby:

Domov sociálnych služieb (DSS) je pre plnoletú fyzickú osobu, do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona   č. 448/2008 Z.z. je  5 alebo 6.

Pre službu DSS (domov sociálnych služieb) posudok odkázanosti vydaný Banskobystrickým samosprávnym krajom – stupeň č. 5 alebo 6. Pre jeho vydanie je potrebné:

– vyplniť žiadosť o vydanie posudku odkázanosti na sociálnu službu a zaslať na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Po sociálnom šetrení, doručení rozhodnutia žiadateľovi a jeho správoplatnení:

– vyplniť tlačivo

  • žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
  • priložiť rozhodnutie o stupni odkázanosti a posudok odkázanosti,
  • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony).

Takto skompletizovanú žiadosť doručiť Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja so sídlom v Banskej Bystrici (osobne, poštou, e-mailom, elektronicky).

Adresa :

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva
Námestie SNP 23
979 01 Banská Bystrica

Ak je v zariadení, do ktorého žiadateľ žiadal o umiestnenie vhodné voľné miesto, sociálna pracovníčka DD a DSS Tisovec vyzve žiadateľa k nástupu.

Ak nie je voľné miesto a žiadateľ trvá na umiestnení v zariadení, je v zmysle Smernice č.005/2018/OSSZ vydanej Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja zaradený do poradovníka čakateľov o umiestnenie v zariadení.